Chłodziarko-zamrażarki a energooszczędność

Do­mowe urządzenia chłodzące pra­cu­ją non-stop: 24 go­dzi­ny na do­bę, 365 dni w ro­ku. Ich eks­plo­ata­cja sta­no­wi 21% ca­łe­go zu­ży­cia ener­gii elek­trycz­nej w prze­cięt­nym go­spo­dar­stwie do­mo­wym. To spory uszczerbek dla naszych portfeli, dlatego opła­ca się za­in­we­sto­wać w ener­go­osz­częd­ny mo­del. Wiodące urzą­dze­nia chło­dzą­ce le­gi­ty­mu­ją się kla­są ener­ge­tycz­ną A++. Tę do­sko­na­łą oce­nę za­wdzię­cza­ją in­no­wa­cyj­nej, wy­so­ko­wy­daj­nej tech­no­lo­gii kom­pre­so­ro­wej, opty­mal­nej izo­la­cji, zaawansowanej elektronice oraz in­nym no­wa­tor­skim sys­te­mom, jak np. noFrost, czy vitaFresh. Te­mu sa­me­mu ce­lo­wi słu­ży sys­tem freshSense, od­po­wie­dzial­ny za kon­tro­lę i sta­bi­li­za­cję tem­pe­ra­tu­ry we wnę­trzu przy wa­ha­niach tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia i zmia­nach sta­nu za­ła­dun­ku. Można też korzystać z usta­wień, któ­re po­zwa­la­ją dodatkowo oszczę­dzić ener­gię jak np. try­b Eco mo­de lub try­b wa­ka­cyj­ny.

Zapisz się do naszego
Newslettera i badź
zawsze na bieżąco!