Funkcje chłodziarko-zamrażarek

Za do­sko­na­łą kon­dy­cję za­pa­sów w urządzeniach chłodzących od­po­wia­da­ją liczne funkcje i sys­te­my, dbające o poszczególne grupy produktów i prze­dłu­ża­jące czas ich prze­cho­wy­wa­nia przy zachowaniu war­to­ści od­żyw­czych. Wymienione poniżej funkcje mają istotny wpływ zarówno na stan produktów, jak i na oszczędne i bezusterkowe użytkowanie.

 

NO FROST

System noFrost obejmuje komorę chłodziarki oraz zamrażarki i eliminuje konieczność odszraniania i odmrażania. Po­za kom­for­tem użyt­ko­wa­nia ozna­cza to rów­nież znacz­ny spa­dek zu­ży­cia ener­gii – modele noFrost na­le­żą do kla­sy ener­ge­tycz­nej A++. Dzięki intensywnej cyrkulacji powietrza, z wnętrza stale usuwana jest wilgoć, co sprawia, że ściany urządzenia, a także produkty przechowywane w zamrażalniku nigdy nie pokrywają się lodem ani szronem. Wilgoć z wnętrza trafia do specjalnego pojemnika znajdującego się za tylną ścianą urządzenia. Tam zamienia się w lód, który topnieje pod wpływem ciepła wydzielanego przez agregat. Powstała w ten sposób woda wyparowuje, a cały proces definitywnie kładzie kres ręcznemu rozmrażaniu.

 

ALLFROST
System Allfrost polega na równomiernym rozprowadzeniu zimnego powietrza w komorze zamrażarki, co ma duży wpływ na oszczędność energii.

 

MULTIAIRFLOW
System ten troszczy się o to, aby obieg powietrza w chłodziarce był całkowicie równomierny. System zapewnia utrzymanie stałej temperatury – także wtedy, gdy np. drzwi pozostają dłużej otwarte. Nowe produkty są szybciej schładzane, co pozwala dłużej zachować ich świeżość.

SUPERMROŻENIE
Z tej funkcji należy skorzystać, gdy mamy zamiar włożyć do zamrażarki dużą ilość nowych produktów. Na 24 godziny przed załadowaniem zamrażarki urządzenie mobilizuje wszystkie rezerwy zimna. Zapobiega to zbytniemu wzrostowi temperatury w zamrażarce, co mogłoby zaszkodzić już zamrożonym produktom. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie na normalny tryb pracy.

 

SUPERCHŁODZENIE
Przydaje się przy umieszczaniu w chłodziarce większych zakupów. Funkcja superchłodzenie obniża czasowo temperaturę w komorze do +2°C, dzięki czemu możemy uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia i ogrzania tego, co już znajduje się w chłodziarce. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.

 

VITA FRESH Z TEMP. 0°C

Opty­mal­ne wa­run­ki prze­cho­wy­wa­nia mię­sa i ryb róż­nią się od tych, ja­kich wymagają wa­rzy­wa i owo­ce, istot­na jest też wil­got­ność otoczenia. Aby za­pew­nić do­sko­na­łe wa­run­ki wszel­kim pro­duk­tom, wnętrza no­wo­cze­snych chło­dziar­ek wy­po­sa­żo­ne zo­sta­ły w specjalną strefę chłodzenia vi­ta­Fresh z tem­pe­ra­tu­rą oko­ło 0°C, po­dzie­lo­ną na dwie szuflady z róż­nymi kli­ma­tami: wil­got­nym i su­chym. Strefa „Sucha” umoż­li­wia dłuż­sze prze­cho­wy­wa­nie mię­sa, dro­biu i ryb przy wil­got­no­ści po­wie­trza ok. 50%. Od­po­wied­nie śro­do­wi­sko gwa­ran­tu­je pro­duk­tom nie­zmie­nio­ny smak i nie­na­gan­ny, ape­tycz­ny wy­gląd. Strefa „Wilgotna” za­pew­nia dłuż­sze za­cho­wa­nie świe­żo­ści i aromatu owo­ców i wa­rzy­w. Przy wil­got­no­ści po­wie­trza ok. 95% po­zo­sta­ną przez dłu­gi czas kru­che, jędr­ne i aro­ma­tycz­ne.

 

HYDRO FRESH

Szuflada hydroFresh służy przedłużeniu świeżości owoców i warzyw. Dzięki możliwości regulowania poziomu wilgotności, gwarantuje optymalny klimat dla przechowywanych produktów, a jej pofalowane dno zapewnia lepszą cyrkulację i dopływ powietrza z każdej strony. W ten sposób owoce i warzywa zachowują dłużej świeży wygląd, smak i aromat, wartościowe witaminy oraz substancje odżywcze.

 

FRESH PROTEX BOX

W nowych chło­dziar­kach Si­de-by-Si­de znaj­du­je się stre­fa fre­sh­Pro­tect­Box, pozwalająca na ustawienie tem­pe­ra­tu­ry na po­zio­mie 4, 2 lub 0°C – nie­za­leż­nie od tem­pe­ra­tu­ry pa­nu­ją­cej w ca­łym wnę­trzu. Dzięki temu możemy stwo­rzyć luk­su­so­we wa­run­ki dla żyw­no­ści, któ­ra za­cho­wu­je świe­żość tyl­ko w kon­kret­nej tem­pe­ra­tu­rze – to naj­lep­sze miej­sce dla wy­ma­ga­ją­cych sma­ko­ły­ków.

Podobną rolę spełnia szu­fla­da na wa­rzy­wa z ma­nu­al­nie kon­tro­lo­wa­ną wil­got­no­ścią. Zapewniając róż­nym pro­duk­tom od­po­wied­ni klimat, przedłuża ich świeżość i utrzymuje w dobrej kondycji.

 

SOFT COOLER

Dla wa­rzyw szczególnie wraż­li­wych na dzia­ła­nie ni­skich tem­pe­ra­tur odpowiednia jest strefa z klimatem umiarkowanego chłodu – so­ft­Co­oler. Ta prze­zro­czy­sta szu­fla­da za­pew­nia tem­pe­ra­tu­rę chło­dze­nia wyż­szą o 5°C od pa­nu­ją­cej w ca­łym wnę­trzu chłodziarki. Ide­al­nie na­da­je się dla ogór­ków, pa­pry­ki i cu­ki­nii.

 

SZUFLADA BIG BOX

Ta najbardziej pojemna szu­fla­da w zamrażarce ma 27 cm wy­so­ko­ści i za­pew­nia miej­sce na­praw­dę du­żym lub wy­so­kim pro­duk­tom. Ide­al­nie po­mie­ści np. pu­char­ki z de­se­rem, piz­zę, in­dy­ka, czy du­że pojemniki na mrożonki.

 

VARIO ZONE

Wnętrze zamrażarek pozwala na dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb użytkownika dzięki strefie varioZone z wyjmowanym półkami i szufladami. Możliwość zmiany aranżacji wnętrza poprzez podział sprawdza się szczególnie przy specjalnych okazjach, wymagających przechowywania dużych sztuk, np.: całego łososia lub wyjątkowo wysokich naczyń z deserami.

 

ZEWNĘTRZNY DYSTRYBUTOR

Modele Side by Side pozwalają sko­rzy­stać z dostępnego z zewnątrz dys­try­bu­tora lo­du i schło­dzo­nej wo­dy, a w niektórych modelach po pra­wej stro­nie usy­tu­owa­ny zo­stał pod­ręcz­ny Mini-bar na na­po­je i pro­duk­ty, po któ­re czę­sto się­gasz, np. przy­go­to­wu­jąc drin­ki.

 

EASY LIFT

Te­raz nie trze­ba już wyj­mo­wać pó­łek, aby wygospodarować miejsce na więk­sze pro­dukty. Nowe szkla­ne pół­ki wy­po­sa­żone są w sys­tem easy­Lift, dzię­ki któ­remu moż­na je bły­ska­wicz­nie podnosić i opuszczać jedną ręką. Re­gu­la­cja wysokości nie wymaga żadnego wysiłku i od­by­wa się płyn­nym ru­chem na­wet przy peł­nym ob­cią­że­niu półki.

 

PROWADNICE TELESKOPOWE

W chło­dziar­kach co­ol­Con­cept moż­na ła­two wy­su­wać wszyst­kie szu­fla­dy. Pomagają w tym prowadnice teleskopowe z blokadą zapobiegającą wypadaniu szuflad. To roz­wią­za­nie do­sko­na­le spraw­dza się przy większym zapełnieniu: wszyst­kie pro­duk­ty są łatwiej dostępne i lepiej widoczne. Wygodniej je też wyjąć, bez konieczności podtrzymywania szuflad.

 

PÓŁKI NA DRZWIACH

W modelach Side-by-Side półki w chłodziarce mają re­gu­lo­wa­nąwy­so­kość, co znacz­nie po­pra­wia wy­god­ę przy roz­miesz­cza­niu pro­duk­tów o roz­ma­it­ych wy­mia­rach. Prak­tycz­ną no­wo­ścią są od­chy­la­ne pół­ki na drzwiach za­mra­żar­ki, któ­re zna­ko­mi­cie uła­twia­ją roz­miesz­cza­nie pro­duk­tów i po­zwa­la­ją mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać wol­ną prze­strzeń.

 

SOFT CLOSE

System softClose skutecznie wspomaga otwieranie i zamykanie drzwi. Dzięki temu nawet w pełni obciążone produktami drzwi otworzą się wyjątkowo lekko, a nad utrzymaniem szczelności wnętrza czuwa system automatycznego domykania drzwi, włączający się przy kącie otwarcia poniżej 20°.

 

ZAWIASY ŚLIZGOWE I PŁASKIE

W zabudowie urządzeń chłodniczych wyróżniamy dwa typy zawiasów. Urządzenia z zawiasami ślizgowymi narzucają konieczność montażu specjalnych prowadnic na frontach meblowych. Zawiasy płaskie zapewniają solidne, bezpośrednie połączenie frontu meblowego z drzwiami urządzenia. Przy tej technice drzwi mogą zostać obciążone nawet do 45 kg, a wynoszący 115° kąt otwarcia pozwala na swobodne i wygodne zamykanie i otwieranie.

 

OŚWIETLENIE LED

Wiodące modele są per­fek­cyj­nie oświe­tlo­ne dio­da­mi LED, wbu­do­wa­nymi pła­sko po obu stro­nach wnę­trza chło­dziar­ki, przy czym stru­mień świa­tła skie­ro­wa­ny jest po prze­kąt­nej do wnę­trza urzą­dze­nia, co wy­klu­cza ośle­pie­nie oraz przy­sło­nię­cie źró­dła świa­tła. No­wo­ścią jest umiesz­cze­nie ko­lej­nych dwóch diod w ko­mo­rze vi­ta­Fresh – dla lep­sze­go prze­glą­du prze­cho­wy­wa­nych pro­duk­tów. Jed­na jest za­mon­to­wa­na na tyl­nej ścian­ce, dru­ga oświe­tla od gó­ry szu­fla­dę po jej wy­su­nię­ciu. W niektórych modelach oświetlenie znajduje się rownież w zamrażarce.

 

KOMFORT STEROWANIA

Ele­ganc­ki wy­świe­tlacz, pła­sko za­bu­do­wa­ny w urzą­dze­niu, umoż­li­wia osob­ną re­gu­la­cję tem­pe­ra­tu­ry w chło­dziar­ce i za­mra­żar­ce – wszystko jest jasne na pierwszy rzut oka. In­no­wa­cją jest nowy panel sterowania to­uch­Con­trol, obec­ny we wszyst­kich mo­de­lach co­ol­Con­cept. Dla usta­wienia wy­bra­nej funk­cji wy­star­czy lek­kie do­tknięcie.

Zapisz się do naszego
Newslettera i badź
zawsze na bieżąco!