Designerska płyta grzejna

Wszystkie grupy płyt charakteryzują się ponadczasowym designem i eleganckimi detalami.

W płytach gazowych mamy do wyboru powierzchnię podpalnikową z rozmaitych materiałów: stali szlachetnej, szkła hartowanego lub ceramiki. Duża różnorodność modeli pozwala spełnić wszelkie indywidualne wymagania. Wybór dotyczy nie tylko materiału i koloru płyt podpalnikowych, ale też rozmiarów rusztów i rozmieszczenia palników. Różnorodność modeli pozwala spełnić wszelkie indywidualne wymagania. Również sposób wykończenia krawędzi płyt służy maksymalnemu dostosowaniu do potrzeb użytkownika – w zależności od koncepcji i warunków aranżacji zabudowy kuchni. Płyty mogą być instalowane klasycznie, na blacie kuchennym lub elegancko i prawie niezauważalnie zrównane z powierzchnią blatu, poprzez wpuszczenie w kamień (np. granit) lub konglomerat. Ten typ rozwiązania, zwany pia­no­-a­-fi­lo, dostępny jest w płytach stalowych i szklanych. Wybór dotyczy także rusztów. Najnowsze płyty wyposażone są w geometryczne ruszty pojedyncze, sprzyjające łatwej pielęgnacji lub ruszty przystosowane do mycia w zmywarce. Integralną częścią nowego designu płyt gazowych są też eleganckie pokrętła. Mają nowoczesną, prostą formę i pozwalają na bardzo wygodną, płynną regulację mocy poszczególnych palników. Są całkowicie odporne na rdzę, a kolor i kształt został doskonale dopasowany do pokręteł instalowanych w innych urządzeniach kuchennych danej marki. Poza pokrętłami, płyty gazowe oferują obsługę dodatkowych funkcji za pomocą eleganckiego, dotykowego sterowania to­uch­Con­trol.

W płytach elektrycznych, zarówno indukcyjnych, jak i ceramicznych do wyboru są modele z powierzchnią z eleganckiej, czarnej ceramiki oraz ekskluzywne, srebrne modele metalDesign.
Ze względu na usytuowanie pól grzania płyty indukcyjne dzielą się na klasyczne, z kilkoma okrągłymi strefami oraz na modele flexInduction i freeInduction. Płyty flexInduction oferują jedno lub dwa prostokątne pola o maksymalnie powiększonej powierzchni grzania, natomiast freeInduction to płyty z grzaniem pełnopowierzchniowym, bez żadnych ograniczeń strefowych. Moduły zwojów indukcyjnych znajdują się pod całą płytą, a sensory rozpoznają usytuowanie naczyń i aktywują dla każdego z nich odpowiedni system sterowania.

 

Płyty elektryczne oferują następujące typy wykończenia:

- z pełnym obramowaniem ze stali szlachetnej

- z obramowaniem bocznym i szerokim szlifem z przodu

- bezramkowe, z oszlifowanymi krawędziami

- discControl – o gładkich krawędziach i charakterystycznej, przedniej metalowej listwie z dyskami magnetycznymi

- planoDesign – z prostym wykończeniem krawędzi. Nadają się zarówno do montażu nablatowego, jak i wpuszczenia w głąb dla zrównania powierzchni płyty i blatu. Taki sposób zabudowy jest możliwy jedynie w blacie z naturalnego kamienia lub z konglomeratu.

W płytach elektrycznych funkcjonują dwa innowacyjne systemy sterowania: discControl i to­uch­Sli­der. Sterowanie discControl jest udaną kompilacją zalet klasycznych pokręteł z możliwościami, jakie oferują sensory. Sterowanie strefami grzewczymi polega na obróceniu palcem magne­tycznych dysków – osiągnięcie żądanego poziomu mocy potwierdzane jest sygnałem akustycznym. Dodatkową zaletą sterowania discControl jest absolutne bezpieczeń­stwo: po ich wyjęciu nie ma mowy o urucho­mieniu urządzenia.

Sterowanie to­uch­Sli­der jest wyjątkowo proste – wy­star­czy mu­śnię­cie opusz­ka­mi pal­ców. Wszel­kie usta­wie­nia zre­ali­zu­jesz prze­su­wa­jąc pal­cem po ska­li –w ten spo­sób w mig osią­gniesz wy­bra­ną tem­pe­ra­tu­rę czy moc grza­nia. Bły­ska­wicz­ne wy­bie­ra­nie funk­cji ozna­cza, że pły­ta szyb­ciej re­agu­je, co prze­kła­da się na szyb­szą zmia­nę tem­pe­ra­tu­ry. Sys­tem kon­tro­li grza­nia na ba­zie czuj­ni­ka po­zwa­la na­sta­wiać moc co pół jed­nost­ki, aż do mak­sy­mal­nej war­to­ści 9. Rów­nież wszyst­kie in­ne do­stęp­ne funk­cje, ta­kie jak au­to­ma­tycz­ne go­to­wa­nie, po­miar cza­su lub za­trzy­ma­nie dzia­ła­nia na czas czysz­cze­nia, są ste­ro­wa­ne po­przez do­tyk. W pły­tach wy­stę­pu­ją dwie wer­sje sys­te­mu to­uch­Sli­der: Mo­no, z po­je­dyn­czą ska­lą oraz Mul­ti, ze ska­la­mi do ste­ro­wa­nia każ­dym z pól.

Zapisz się do naszego
Newslettera i badź
zawsze na bieżąco!