Funkcje płyt grzejnych

Zarówno płyty gazowe, jak i elektryczne oferują szereg funkcji, służących komfortowi i bezpieczeństwu użytkowania.

W płytach gazowych do obsługi dodatkowych funkcji służy dotykowy sys­te­m sterowania to­uch­Con­trol. Z funkcją touchTimerzapro­gra­mu­jesz ła­two czas go­to­wa­nia. Świe­cą­ce cy­fry ze­ga­ra po­ka­zu­ją upły­wa­ją­cy czas aż do za­koń­cze­nia gotowania. Wte­dy na­stą­pi au­to­ma­tycz­ne wy­łą­cze­nie pal­ni­ka, o czym po­in­for­mu­je Cię do­dat­ko­wo sy­gnał aku­stycz­ny.

W płytach elektrycznych cyfrowy wyświetlacz funkcji sta­no­wi cen­trum in­for­ma­cji o pra­cy pły­ty. Je­den rzut oka pozwala ocenić jej ak­tu­al­ny stan i wszyst­kie wybrane ustawienia. Natomiast całego procesu smażenia pilnują specjalne czujniki: sensor smażenia.

Sensor smażenia działa w technologii podczerwieni i automatycznie steruje całym procesem smażenia, utrzymując temperaturę na stałym poziomie. Wystarczy wybrać właściwą moc grzania i po sygnale rozpocząć smażenie. Dzięki sensorowi smażenia nigdy nie spalimy masła, oliwa będzie podgrzana do temperatury, w jakiej nie straci swoich cennych właściwości, a steki, wedle życzenia – mocno wysmażone lub krwiste. Do dyspozycji są cztery różne poziomy temperatury: „min”, „low”, „med” i „max” oraz 9 programów automatycznych.

Funkcja timer pozwala zaprogramować żądany czas gotowania. Po upływie tego czasu pole grzewcze wyłączy się automatycznie, a o zakończeniu pracy informuje sygnał dźwiękowy. Timer można ustawić dla każdego pola grzewczego oddzielnie, co pozwala automatycznie kontrolować czas gotowania kilku rożnych potraw. Funk­cja Ti­mer usta­wia rów­nież mi­nut­nik: wystarczy na­ci­snąć jed­no­ra­zo­wo przy­cisk po­mia­ru cza­su.

Funkcja shortClean przydaje się w sytuacji, gdy płyta zostanie zalana pod­czas go­to­wa­nia. Do­tknię­cie symbolu shortClean sprawia, że wszyst­kie funk­cje zo­sta­ną za­wie­szo­ne na 20 se­kund, po­zo­sta­wia­jąc wy­star­cza­ją­co du­żo cza­su na sku­tecz­ne usu­nię­cie za­nie­czysz­czeń – bez po­śpie­chu oraz bez zmia­ny za­pro­gra­mo­wa­nych wcze­śniej usta­wień.

Natomiast funkcja reStart służy zachowaniu wybranych ustawień w przypadku automatycznego wyłączenia płyty spowodowanego zalaniem strefy sterowania. Na powrót do ustawień masz 4 sekundy – w tym czasie wystarczy ponownie włączyć płytę.

Funkcja quickStart zwalnia użytkownika z aktywacji pola grzania, na którym zostało umieszczone naczynie. Wystarczy włączyć płytę, a funkcja natychmiast rozpozna usytuowanie garnka lub patelni i automatycznie aktywuje właściwe pole.

Wskaźnik zużycia energii pozwala obserwować pobór prądu od momentu rozpoczęcia gotowania, aż do wyłączenia płyty. Kształtuje to pozytywne nawyki oszczędnego użytkowania płyty, np. poprzez stosowanie pokrywek, czy ustawianie stabilnej temperatury dla całego procesu gotowania.

Pły­ty elektryczne wy­po­sa­żo­ne są w stre­fy grza­nia hi­gh­Spe­ed, któ­re skra­ca­ją czas go­to­wa­nia na­wet do 20%. Jest to wynik po­łą­cze­nia cech no­wo­cze­snej ce­ra­mi­ki z ele­men­ta­mi grzew­czy­mi o szcze­gól­nych wła­ści­wo­ściach.

W płytach indukcyjnych dostępna jest natomiast funk­cja po­wer­Bo­ost, któ­ra przy­spie­sza grzanie każdego z pól o 50%, zagotowując potrawy w mgnie­niu oka.

In­for­ma­cję o tem­pe­ra­tu­rze po­la grzew­cze­go po je­go wy­łą­cze­niu prze­ka­zu­je dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: ma­łe h ozna­cza tem­pera­tu­rę po­ni­żej 60°C, du­że H – tem­pe­ra­tu­rę po­wy­żej 60°C. Ten bez­piecz­ny sys­tem moż­na wy­ko­rzy­stać prak­tycz­nie, np. do pod­trzy­ma­nia tem­pe­ra­tu­ry po­tra­wy.

 

Zapisz się do naszego
Newslettera i badź
zawsze na bieżąco!