Zabezpieczenia płyty grzejnej

W płytach gazowych nad pra­cą pal­ni­ków czu­wa nie­ustan­nie elek­tro­ni­ka. Je­śli któ­ryś z palników przy­pad­ko­wo zga­śnie, zostanie natychmiast ponownie uru­cho­miony przez au­to­ma­tycz­ne sa­mo­za­pa­le­nie. W przy­pad­ku, kie­dy pal­nik zo­sta­nie za­la­ny, za­bez­pie­cze­nie prze­ciw­wy­pły­wo­we ga­zu au­to­ma­tycz­nie ode­tnie je­go do­pływ, za­po­bie­ga­jąc ulat­nia­niu się ga­zu. Dba­my też o roztargnionych: po 6 go­dzi­nach nie­ustan­nej pra­cy na­stępuje au­to­ma­tycz­ne wy­łą­cze­nie pły­ty. Je­śli w trak­cie go­to­wa­nia mu­sisz wyjść z kuch­ni, wy­star­czy szyb­kie do­tknię­cie symbolu quickStop i wy­łą­czą się wszyst­kie pal­ni­ki. Gdy prze­dłu­żysz do­tyk o kil­ka se­kund – włą­czy się funk­cja za­bez­pie­cze­nia przed dzieć­mi.

W płytach elektrycznych wyłącznik bezpieczeństwa za­dba o sa­mo­czyn­ne wy­łą­cze­nie pły­ty w przy­pad­ku, jeże­li za­po­mni o tym użyt­kow­nik. Czas wy­łą­cze­nia uza­leż­nio­ny jest od wy­bra­ne­go po­zio­mu grza­nia. A je­śli mu­sisz w trak­cie go­to­wa­nia wyjść na mo­ment z kuch­ni, mo­żesz do­tknąć przy­cisku stop­Sen­sor, a pły­ta wy­łą­czy się na trzy mi­nu­ty. Je­śli wró­cisz w tym cza­sie, po­now­ne je­go do­tknię­cie przy­wró­ci wszyst­kie funk­cje zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi usta­wie­nia­mi. Jeśli nie wrócisz w ciągu trzech mi­nut – pły­ta wy­łą­czy się na sta­łe.

Ponadto bez­pie­czeń­stwa strze­że funk­cja za­bez­pie­cze­nia przed uru­cho­mie­niem przez dzie­ci. Blo­ka­da zin­te­gro­wa­na jest z głów­nym włącz­ni­kiem stref grzew­czych: wy­star­czy przy­trzy­mać przy­cisk przez 6 se­kund, aby za­blo­ko­wać wszyst­kie funk­cje. Po­now­ne przy­trzy­ma­nie przy­wró­ci stan po­przed­ni.

Zapisz się do naszego
Newslettera i badź
zawsze na bieżąco!